Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( MDF QT ) (10/12/2021)

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( MDF QT ) (10/12/2021)

MDF: Ông Cao Thanh Nam - Tổng Giám đốc đăng ký mua 100.000 CP

Cao Thanh Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Thanh Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MDF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 92.900 CP (tỷ lệ 0,17%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tiết kiệm cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/12/2021.