Cty gỗ MDF VRG Quảng Trị đạt thành tích cao Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần thứ IV - 2022