Lĩnh vực tin
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu
TIN TỨC-SỰ KIỆN
Trang chủ  Tin tức  Sự kiện - thông báo
THÔNG BÁO
Đăng ngày: (13-04-2017); 91 lần đọc

 THÔNG BÁO

Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Kính gửi: Cổ đông CTCP Gỗ MDF VRG - QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị thông báo triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2016 như sau:

1. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông thuộc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị có quyền tham dự và bỏ phiếu trong Đại hội (theo danh sách chốt ngày 12/04/2017);

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị .

2. Thời gian:    8 h      ngày 26 /4 /2017 ( thứ 4).

3. Địa điểm: Hội Trường Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị. Khu công nghiệp Quán Ngang – Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị.

4. Nội dung xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả SXKD của Công ty trong năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017, kế hoạch đầu tư 2017;

- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Thông qua việc tăng giá trị đầu tư từ giá trị quy đổi dự án gỗ MDF Quảng Trị dây chuyền 1;

- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

- Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có)

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Thông báo này thay cho giấy mời.

- Việc đăng ký tham dự đại hội, cổ đông điền phiếu Xác nhận tham dự (theo mẫu I - MDF). Nếu tham dự theo hình thức uỷ quyền thì bổ sung giấy uỷ quyền (theo mẫu II-MDF). Phiếu xác nhận tham dự và phiếu uỷ quyền có tại website Công ty: http:/www.mdfquangtri.vn vào mục quan hệ cổ đông

Phiếu xác nhận tham dự đại hội và phiếu uỷ quyền ( nếu có) gửi bưu điện hoặc Fax về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước ngày  26 /4 /2017 theo địa chỉ: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị. Khu công nghiệp Nam Đông Hà - Phường Đông Lương - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại : 02333.566978, số Fax: 02333.560482 (LL: Ông Phạm Quang Hoà - TP TC - HC Công ty, DD: 0913485645. Trường hợp sau ngày  26 /4 /2017 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận nào của cổ đông thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội.

- Cổ đông đã có kế hoạch đến dự đại hội cổ đông 8h ngày 26/4/2017 xin vui lòng liên hệ ông Phạm Quang Hòa – Trưởng phòng TC-HC để sắp xếp chỗ ăn ở.

- Cổ đông hoặc người uỷ quyền khi tham dự cần xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ.

Nhận được thông báo này kính mời các ông (bà) trong thành phần tham dự Đại hội đi dự đầy đủ, đúng giờ./.

                                                                   TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                     CHỦ TỊCH 

 

                                                                                  Đỗ Hữu Phước

Tin khác
 

kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Sự kiện - thông báo

© CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà - Phường Đông Lương - Thành Phố Đông Hà -Tỉnh Quảng Trị.   
Điện thoại: (053) 3566978, 053.3560639 Fax: 053.3560482 Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 

Số lượt truy cập
Online: 43
Số lượt truy cập: 00000000