Lĩnh vực tin
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu
TIN TỨC-SỰ KIỆN
Trang chủ  Tin tức  Tin hoat động
THÔNG BÁO Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị.
Đăng ngày: (09-04-2013); 1327 lần đọc

 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          MDF VRG - QUẢNG TRỊ                                                                 Đông Hà, ngày  02  tháng  4  năm 2013

 

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị.

            

   Kính gửi : Cổ đông Công ty cổ phần gỗ MDF VRG – Quảng Trị.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MDF gỗ MDF VRG - Quảng Trị thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2013 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông thuộc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị có quyền tham dự và bỏ phiếu trong Đại hội (theo danh sách chốt ngày 18/03/2013) ;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị.

2. Thời gian:  08h00’ ngày 19/4/2013.

3. Địa điểm: VP Công ty CP gỗ MDF VRG - Quảng trị .KCN Nam Đông Hà - Phường Đông Lương – TP . Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

4. Nội dung xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả SXKD của Công ty trong năm 2012, Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013;

- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2012 của Ban Kiểm soát;

- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2012;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

- Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có)

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

           - Thông báo này thay cho giấy mời.            

           - Việc đăng ký tham dự đại hội, cổ đông điền phiếu Xác nhận tham dự (theo mẫu            I-MDFQT). Nếu tham dự theo hình thức ủy quyền thì bổ sung giấy ủy quyền (theo mẫu II-MDFQT). Phiếu xác nhận tham dự và phiếu ủy quyền có tại website Công ty: http://www.mdfquangtri.vn

              Phiếu xác nhận tham dự đại hội và phiếu ủy quyền (nếu có)  gửi bưu điện hoặc Fax về Phòng Tổ chức-Hành chính Công ty trư­ớc ngày 18/4/2013 theo địa chỉ: Công ty CP gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, TP Đông Hà-Tỉnh Quảng Trị , Số điện thoại : 053.3566978, Số fax: 053.3560482 ( LL: Ông Phạm Quang Hòa -TP HC-TC Công ty, DD: 0913.485645 ). Trư­ờng hợp sau ngày 18/4/2013 mà Công ty không nhận đư­ợc bất cứ giấy xác nhận nào của cổ đông thì đư­ơng nhiên cổ đông đó sẽ đư­ợc Công ty đ­ưa vào danh sách không tham dự Đại hội .

           - Cổ đông tham dự tự lo phương tiện đi lại, ăn ở.

           - Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự cần xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ.

Nhận được thông báo này kính mời các ông (bà) trong thành phần tham dự Đại hội đi dự đầy đủ, đúng giờ./.

 

 Nơi nhận :

-      Như trên;

-      Lưu : VT, HĐQT.

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                 CHỦ TỊCH

 

              Lê Minh Châu

 

 

Tin khác
 

kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Sự kiện - thông báo

© CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quán Ngang - Xã Gio Quang - Huyện Gio Linh -Tỉnh Quảng Trị.   
Điện thoại: (0233) 3566978, 0233.3560639 Fax: 0233.3560482 Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 

Số lượt truy cập
Online: 11
Số lượt truy cập: 00000000