kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Lĩnh vực tin
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu
Tổng quan
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ

 NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF-VRG QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần gỗ MDF VRG-QUẢNG TRỊ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG-QUẢNG TRỊ ngày 19/4/2013.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn báo cáo  kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013, gồm những chỉ tiêu chính như sau:

      1./ Kết quả SXKD năm 2012

        1.1. Chỉ tiêu thực hiện năm 2012:

- Tổng khối lượng sản xuất năm 2012: 78.044,36 m3; vượt kế hoạch năm là 4,06% tương đương vượt khối lượng 3.044 m3

- Sản lượng tiêu thụ năm 2012:     81.945 m3, đạt 117% so với kế  hoạch.

- Doanh thu năm 2012:                   428,8 tỷ, đạt 118% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế:    50.946.318.312 đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế:        46.995.277.191 đồng, đạt 101% so với kế hoạch.

<
Các bài viết khác

Sự kiện - thông báo

© CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quán Ngang - Xã Gio Quang - Huyện Gio Linh -Tỉnh Quảng Trị.   
Điện thoại: (0233) 3566978, 0233.3560639 Fax: 0233.3560482 Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 

Số lượt truy cập
Online: 16
Số lượt truy cập: 00000000